Loajalita nade vše kromě cti

Zlepšení životního prostředí

Uherské Hradiště je zatíženo polétavým prachem a zátěží osobní dopravou. Občané města mají právo na příznivé životní prostředí. Trvale udržitelný rozvoj zajistí zdravé životní prostředí, které je neoddělitelné od kvalitní životní úrovně obyvatel města. Naše řešení představuje ekologickou koncepci zlepšení a zkvalitnění života ve městě, a to formou snižování znečištění a hluku, revitalizací a humanizací městské aglomerace, zvětšení ploch zeleně či podílem města na ekologické výchově dětí a mládeže. Důležité je omezení automobilové dopravy rozšířením dopravní obslužnosti MHD, zlepšením podmínek pro cyklistickou přepravu a zajištění bezpečnosti občanů. Nedílnou součástí kvalitního životního prostředí je zajištění bezpečnosti občanů.

Je pro nás samozřejmostí zlepšení údržby zeleně, zvýšení čistoty ve městě, výsadba nových parčíků, zeleně a revitalizace vodních ploch a toků. Podpoříme investice k ochraně vodních zdrojů a k využití dešťové vody. Chceme omezit osobní automobilovou dopravu a postupně zavést MHD zdarma. Podpoříme ekologické vzdělávání v MŠ a ZŠ. Zavedeme pravidelné sběry objemových odpadů a podpoříme separovaný sběr. Je třeba konečně revitalizovat bývalou věznici a městské lázně. Zlepšíme značení cyklostezek a městských turistických okruhů. Budeme důsledně potlačovat vandalismus a posílíme prevenci v oblasti volného času dětí a mládeže. Zavedeme systém pěších hlídek Městské policie a Policie ČR k posílení bezpečnosti občanů a návštěvníků města.

Ing. Antonín Seďa

Předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014