Loajalita nade vše kromě cti

Základní problémy města Uherské Hradiště

Je jen dobře, že existují kvalitně zpracované analýzy problémů města Uherské Hradiště. Přesto se nedaří základní problémy řešit. Před komunálními volbami se to hemžilo v politických programech kandidujících stran nápady, jak tyto problémy řešit. Dokonce i programové prohlášení současné radniční koalice tyto nápady obsahuje. Nicméně vše zůstává pouze na papíře a skutek utek. Proto je důležité základní problémy města neustále připomínat.

Jistě se shodneme, že jedním z hlavních problémů je dopravní přetížení. První vlaštovka v posílení MHD linkou 8 je jednou z mála konkrétních investic a proto věřím, že se posílí veřejná doprava a že se bude i nadále prosazovat na úkor té individuální automobilové.

Je třeba prosadit napojení areálu nemocnice a Štěpnic na obchvat R50, protože tento areál skýtá možnost bytové výstavby a posílení sociálních služeb. Mimochodem je třeba i prosadit přemostění řeky Moravy o obchvat Jarošova. Tyto dvě strategické dopravní stavby město nutně potřebuje. A to bez ohledu na dokončení obchvatu R55.

S dopravou souvisí i nedostatek parkovacích míst, zejména na sídlištích a také nevhodný systém parkovného, který tento nedostatek parkovacích míst neřeší. Ve Štěpnicích a na Východě musí vzniknout moderní parkovací domy a musí se přestat se záborem zelených ploch. Právě doprava způsobuje obrovské znečištění ovzduší a životního prostředí. To je dalším velkým problémem, který je pomíjen. V rámci regenerace se sice lepší kvalita zeleně a modernizují se dětská hřiště, ale nevznikají nové parčíky, málo se dbá o vodní toky a ochranu vody. Včetně hospodaření s dešťovkou či nakládání s odpady. Město má kvalitní systém třídění odpadů, ale prozatím se neřeší dopady nové legislativy na odpadové hospodářství. Na nezájem důsledně řešit znečištění ovzduší ukazuje případ CTZ s polétavých prachem.

Ovšem z mého pohledu je základním problémem města jeho demografický vývoj a úbytek občanů. Právě studie upozorňují na obrovské problémy, které tento trend s sebou přináší. Z tohoto pohledu postrádám aktivní politiku města ve vztahu k bytové politice a nájemnímu bydlení. Město by mělo využít areál nemocnice k výstavbě cenově dostupných nájemních bytů, vytvořit nová místa v domovech pro seniory, doplnit scházející sociální služby či místa v MŠ, jeslích či dětských skupinách. Nelze zapomínat na dostupnost a kvalitu veřejných služeb a k posílení občanské vybavenosti. A to nejen na sídlištích, ale i v místních částech.

Je možno jít i cestou družstevního bydlení či využitím státních dotací na výstavbu sociálních bytů. Prozatím nic z toho není v plánu a obávám se, že pravicová politika „trh vyřeší vše“ se bude nadále prosazovat i pro bydlení. A to je obrovská chyba především v našem městě.

Platí, že vše souvisí se vším a že pro kvalitní bydlení je potřeba dopravní napojení, dostatek parkovacích míst, zeleně či dětských hřišť. Právě proto je potřeba koncepčně pojmout rozvoj města, schválit regulační plány, stanovit prioritní investiční akce a zejména konat. V minulém funkčním období propásla radniční koalice možnost udržitelného rozvoje města a v současné době to vypadá na další pokračování mrhání penězi daňových poplatníků. Čas plyne jako voda a základní problémy města se neřeší či se řeší pouze okrajově. A nikoliv s reálnými pozitivními dopady do kvality života občanů našeho města či zlepšením životního prostředí.