Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva ČSSD z 21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zastupitelé za ČSSD nepodpořili rozpočtová opatření č.9/2017 a č.10/2017. Důvodem je derealizace značného počtu plánovaných investičních akcí a jejich převod do roku 2018. Plánování investičních akcí je dlouhodobým problémem města. Ukazuje se dále, že jak společný projekt Rochus Parku, tak  i Aquapark se potýkají s problémy, na které mimo jiné upozorňovala sociální demokracie před jejich realizací. ČSSD podporuje vznik Strategie rozvoje společnosti (Rochus park) s tím, že je nutno tuto strategii projednat na ZM.

Sociální demokraté nepodpořili návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu do roku 2023. Zaprvé proto, že rozpočet z pohledu realizace plánovaných investic je nereálný,a to ze zkušeností z minulých let. Rozpočet se navrhuje jako ztrátový s deficitem 225 milionu Kč. Město nenavrhuje žádná konkrétní opatření k úsporám ve výdajích a ke zvýšení efektivity činnosti Městského úřadu. Návrh snižuje likviditu v průběhu roku o 233 milionu korun. Střednědobý výhled počítá s poklesem kapitálových výdajů ze 77 milionu Kč (2019) na 35 milionu Kč (v letech 2020 až 2023). Řada investic, se kterými ČSSD nesouhlasí, pokračuje. Za toto období se sníží likvidita města o 30 milionu korun.

ČSSD podpořila OZV o svozu TKO a Program rozvoje města do roku 2030. K tomuto programu vznesla několik připomínek, například k podpoře letiště v Kunovicích, k podpoře bydlení mladých rodin a seniorů či k systémovému řešení hospicové péči.

Zastupitelé za ČSSD podpořili Koncepci veřejné dopravy, protože dlouhodobě podporují MHD. Přesto sociální demokraté vznesli řadu připomínek, které souvisejí s provázáním na Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na spolupráci s městy Kunovice a Staré Město. ČSSD doporučuje změnit navrhovanou přestupní stanici na Všehrdově ulici a ponechat ji na autobusovém nádraží. Vlastní koncepce by měla být z pohledu účelnosti a efektivity řešena po etapách. Tyto etapy by se měly vyhodnotit a poté pokračovat nebo koncepci upravit. Proto ČSSD podpořila změnu usnesení, které doplnilo zpracování studie umístění přestupního uzlu na ulici Všehrdova, včetně posouzení vlivu na provoz a mobilitu centra města a které uložilo vypracovat akční plán realizace koncepce veřejné dopravy.

 Zprávu předkládá: ing. Antonín Seďa

                          předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

 

 

V Uherském Hradišti dne 4.12.2017

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014