Loajalita nade vše kromě cti

NE spalovně v Uherskohradišťské nemocnici a.s.

NE SPALOVNĚ V UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICI

S ohledem na kvalitu životního prostředí občanů nemohu pochopit rozšíření kapacity spalovny nebezpečného zdravotního materiálu v naší Uherskohradišťské nemocnici.

O to více, že jak vedení nemocnice, tak radní města tajili tento záměr do poslední chvíle před širokou veřejností. Ale abych byl konkrétní, uvedu své základní výhrady.

EIA nehodnotila jinou variantu řešení likvidace tohoto odpadu. Nová spalovna má sídlit dle platného územního plánu v zóně občanského vybavení, kde je vysoká hustota obyvatel a ta se bude ještě zvyšovat. A proč nejsou dodržována ochranná pásma, která jsou požadovaná.

Proč studie rozptylových podmínek použila systém pro venkovskou a nikoliv městskou oblast, proč se zvyšuje kapacita spalování na 1000 tun, proč není řešena likvidace odpadů ze spalování a proč se nebere v potaz nebezpečnost dopravy a přepravy zdravotnického odpadu v igelitových pytlích. Proč se buduje takto nebezpečný provoz v záplavovém území a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. O dodržení hygienických norem ani nemluvě.

Vždyť výška komínu má být 16 metrů, přitom zástavba vůkol může být až 24 metrů.

Jako Hradišťák a dlouholetý komunální politik nesouhlasím s vybudováním nové spalovny nebezpečného zdravotnického odpadu. Dosluhující spalovna by měla ukončit svůj provoz a nemocniční odpad by měl být bezpečně odvážen do současných komerčních spaloven.