Loajalita nade vše kromě cti

Komunální volební program ČSSD pro Uherské Hradiště "Pro náš společný domov"

KOMUNÁLNÍ  VOLEBNÍ  PROGRAM

ČESKÉ  STRANY  SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ

PRO  MĚSTO  UHERSKÉ  HRADIŠTĚ

Rok 2018

 

Pro náš společný domov

 

Úvod

V letošním roce si připomínáme 1155 let od příchodu sv.Cyrila a Metoděje na území města a 761. výročí založení královského města Uherské Hradiště králem Přemyslem Otakarem II, města, které je právem považováno za metropoli Slovácka. Zároveň oslavujeme sté výročí založení naší krásné země. Uherské Hradiště plní  funkci přirozeného spádového centra pro širší aglomeraci, zajišťuje regionální administrativní funkce, je sídlem významných školských zařízení, místem kulturních, sportovních a volno časových aktivit pro obyvatelstvo aglomerace. K tomuto výsadnímu postavení ho předurčuje odvěká role  hospodářského a kulturního centra, jehož charakteristickým rysem je bohatá historie a jedinečná kulturní tradice. Jako občané Uherského Hradiště jsme na ně právem hrdí a uvědomujeme si, že pouze aktivní politikou je možné docílit jeho další rozvoj a rozkvět. Chceme, aby město bylo naším společným domovem, domovem nejen pro seniory, ale zejména pro nastupující generaci.

 Sociální demokracie je nejstarší politickou stranou v zemi s bohatými zkušenostmi a s kvalitním programem. Sociální stát je nejvyšším stupněm civilizace a také základní podmínkou jejího trvale udržitelného rozvoje. Proto je pro nás důležité, aby se obyvatelům města dobře žilo v kvalitním a zdravém životním prostředí. Proto se podílíme na řešení základních problémů města. Zároveň si uvědomujeme, že bez participace široké veřejnosti a bez otevřenosti radnice názorům občanů nedosáhneme kýženého výsledku. Tak jako židle či stůl potřebují pro svoji stabilitu čtyři nohy, také náš komunální volební program má čtyři základní priority. A těmi jsou podpora a zlepšení života občanů města, zlepšení životního prostředí, přívětivý a otevřený městský úřad, soudržné město a mezigenerační solidarita.

ČSSD dlouhodobě usiluje o skutečnou a aktivní účast obyvatel města na jeho životě a rozvoji, docílili jsme částečného on-line informování ze zasedání zastupitelstva města i možnost využívat Zpravodaj města pro opoziční názory. Ale podle nás to nestačí a je třeba otevřít radnici Vašim názorům a Vašim prioritám. Městu dlouhodobě schází strategické myšlení a koncepční politika jeho rozvoje. Víme, jaké jsou nejtíživější problémy města, a chceme je řešit. K prosazení našeho programu je potřeba Vaší podpory, o kterou v letošních komunálních volbách žádáme. Slibujeme, že pozitivní změnu poznáte okamžitě, která zlepší každodenní život současným i budoucím občanů města.

 Podpora a zlepšení života občanů města

Současné vedení města málo dbá na své občany a neřeší snižování počtu jeho obyvatel. Problémem je nejen odchod mladých spoluobčanů za prací mimo město či dokonce mimo Zlínský kraj, ale i scházející podpora obyvatelům města s trvalým pobytem. Ti totiž ze svých daní financují řadu veřejných služeb, které využívají i obyvatelé sousedních měst a obcí. Aktivní politikou chceme dosáhnout toho, aby naše město bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi a aby občané požívali výhod z toho, že jsou obyvateli Uherského Hradiště.

Proto prosadíme:

 • Zvýhodněné jízdné pro občany města na Městskou hromadnou dopravu, pro děti junior pasy
 • Zvýšení příspěvku narozeným občánkům města
 • Výstavbu městských bytů pro mladá manželství, mladé spoluobčany a pro seniory
 • Dostatek parkovacích míst i pomocí automatizovaných parkovacích domů, rezidenční parkování
 • Dokončení revitalizaci sídlišť a městských částí
 • Zrušení poplatků za psy, zvýšení kontrol dodržování OZV
 • Prvky SMART CITY ke zlepšení bezpečnosti a energetických úspor
 • Snížení uvolněných funkcionářů města na tři
 • Komplexní management a nastavení systému pravidelného hodnocení zaměstnanců
 • Transparentní a průběžně kontrolovaná výběrová řízení veřejných zakázek, včetně užívání elektronických aukcí, finančního inženýrství, hospodárnosti a protikorupční prevence 
 • Úzké zapojení občanů v rozhodovacím procesu formou anket, veřejných slyšení, místních referend
 • Přátelštější webové stránky města a koncepčně nový měsíčník města do každé rodiny
 • On-line přenosy ze zasedání městského zastupitelstva
 • Jakákoliv nová investice bude podrobena nákladové analýze, včetně požadavků na provoz, údržbu a obnovu
 • Důležité dopravní stavby pro města a napojení Štěpnic na obchvat města
 • Aby Nové Štěpnice v areálu nemocnice vznikly v souladu s požadavky občanů města
 • Městskou polici primárně sloužící k pomoci občanům a návštěvníkům města

 

Zlepšení životního prostředí

Uherské Hradiště je zatíženo polétavým prachem a zátěží osobní dopravou. Občané města mají právo na příznivé životní prostředí. Trvale udržitelný rozvoj zajistí zdravé životní prostředí, které je neoddělitelné od kvalitní životní úrovně obyvatel města. Naše řešení představuje ekologickou koncepci zlepšení a zkvalitnění života ve městě, a to formou snižování znečištění a hluku, revitalizací a humanizací městské aglomerace, zvětšení ploch zeleně či podílem města na ekologické výchově dětí a mládeže. Důležité je omezení automobilové dopravy rozšířením dopravní obslužnosti MHD, zlepšením podmínek pro cyklistickou přepravu a zajištění bezpečnosti občanů.

Proto prosadíme:

 • Zlepšení údržby zeleně a čistoty města
 • Výsadku nové zeleně, parčíků, pásů zeleně a nových dětských hřišť
 • Využití parků pro všechny občany města
 • Revitalizaci vodních toků a slepých ramen
 • Investice k šetření s vodou, k využití dešťové a šedé vody
 • Zlepšení kvality a dostupnosti MHD
 • Snížení dopravní zátěže inteligentní dopravou s dopravními informacemi
 • Rozšíření záchytných parkovacích míst mimo historický střed města a úpravu cen parkovného ve městě v souladu s potřebami občanů a podnikatelské veřejnosti
 • Systém pěších hlídek Městské policie a Policie ČR k posílení prevence bezpečnosti
 • Pravidelné sběry objemových odpadů a podporu separovanému sběru
 • Rozvoj Sadské výšiny a Rochus parku jako oddychové zóny pro občany města
 • Ekologické vzdělávání a osvětu v mateřských a základních školách
 • Zvýšení boje proti vandalismu a posílení prevence v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Rozvoj vodní turistiky a vybudování městského kulturního a cestovního okruhu
 • Zlepšení značení cyklostezek na území města¨
 • Revitalizace bývalé věznice a starých městských lázní

Přívětivý a otevřený městský úřad

Městský úřad se musí stát službou pro občany a musí otevřít dveře každému názoru. Program rozvoje města je strategickým dokumentem, jehož naplňování slouží každoroční rozpočet města. Ten je významným nástrojem k prosazení zájmů občanů města. Na základě znalostí, co potřebují a chtějí občané, zajistíme zdroje k financování potřebných investičních akcí. Naší zásadou je, že město nebude přebírat závazky třetích osob a garancí do podnikatelské činnosti. Další zásadou je transparentnost, hospodárnost a předvídatelnost. Budeme preferovat dlouhodobé pronájmy před přímým prodejem majetku města. Prioritami rozpočtu bude umořování úroků a jistiny úvěrů, úhrada pojistného za pojištění majetku města, financování veřejných služeb, financování investic z programu rozvoje města a dlouhodobá finanční stabilita městského rozpočtu. MěÚ musí poskytovat servis a potřebné informace občanům města i návštěvníkům Uherského Hradiště. Pomozte nám proto vymést špačky z našeho krásného města.

 

Proto prosadíme:

 • Zlepšení komunikace, informování a zapojení občanů do rozhodovacích procesů ve městě
 • Větší finanční i organizační podporu spolkům, příspěvkovým organizacím a neziskovému sektoru
 • Otevřený úřad pro návrhy a připomínky občanů, nebudeme problémy evidovat, ale řešit
 • Transparentnost a efektivitu ve financování potřeb občanů města
 • Dobudování potřebné infrastruktury v jednotlivých městských částech
 • Obnovu a modernizaci školských a předškolních zařízení
 • Podporu místním komisím a jejich přímé propojení do rozhodovacích procesů města
 • Používání metody strategického plánování BSC (metoda Balanced Scorecard)
 • Úpravu Strategického plánu rozvoje města pro období 2018 až 2023
 • Přednostní realizaci strategických projektů za finanční podpory z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu
 • Aktivní spolupráci s podnikateli na území města, včetně drobných živnostníků a OSVČ
 • Spolupráci s Úřadem práce a s ostatními organizacemi na rekvalifikacích a veřejných pracích
 • Revitalizaci městské tržnice a rozšíření její provozní doby
 • Využití stávajících doposud nevyužívaných budov či staveb na území města k podnikání či bydlení
 • Udržení si svého vlivu v obchodních společnostech s majetkovou účastí města
 • Založení městské společnosti k údržbě zeleně a čistoty ve městě
 • Ocenění odborníků z oblasti průmyslu, stavebnictví, zemědělství, služeb a cestovního ruchu

 

Soudržné město a mezigenerační solidarita

Pro rozvoj města i kvalitní život v něm je důležitá soudržnost jeho obyvatel a mezigenerační solidarita. Proto je důležité, aby občané nalezli v Uherském Hradišti nejen dostupné a přiměřené bydlení, ale i zaměstnání odpovídající jejich vzdělání, odbornosti a znalostem. Zároveň chceme motivovat občany města, aby se hlásili k trvalému pobytu. Považujeme za svoji povinnost řádně pečovat o síť školních a předškolních zařízení, především v péči o jejich vzhled a údržbu. Chceme, aby se město stalo centrem vzdělanosti, vědy a výzkumu a aby poskytovalo kvalitní podmínky pro mladé rodiny s dětmi.

Demografický vývoj města si vyžaduje zvýšenou pozornost našim starším spoluobčanům. Nestačí pouze zachovat provoz stávajících sociálních zařízení, ale je nutno zvýšit kvalitu a dostupnost zejména terénních sociálních služeb a zvýšit transparentnost financování neziskových organizací poskytující sociální služby. Je nutné pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb s ohledem na vývoj potřeb našich starších či zdravotně hendikepovaných spoluobčanů.

O kulturní dědictví je nutno pečovat a dále ho přibližovat a předávat nejmladším generacím. Investice do kultury a historických tradic zásadně spolurozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého občana. Kultura prorůstá všemi aktivitami společnosti, kterou zároveň spojuje. Historické tradice upevňují sounáležitost mezi spoluobčany a utvrzují národní vlastenectví. Je pro nás samozřejmá péče o památky města, podpora všech forem kulturních aktivit, propagace města a rozvoj cestovního ruchu. Na prvním místě musí být potřeby a zájmy obyvatel Uherského Hradiště.

Tělovýchovu a sport považujeme za významnou součást moderního života a za prostředek preventivní ochrany zdraví občanů a účelného využívání volného času. Podporujeme pluralitu sportovního prostředí a růst počtu občanů provozujících sport v občanských sdruženích a sportovních organizacích.

Chceme, aby se sport stal dostupný co největšímu počtu obyvatel města. Velmi důležitá je sportovní zájmová činnost provozovaná ZŠ, sportovními kluby i veřejná sportovní činnost našich spoluobčanů. Uvědomujeme si, že sportovní úspěchy našich sportovců jsou dobrou propagací celého našeho města.

 

Proto prosadíme:

 • Vybudování komunitního centra pro rodiny s dětmi a pro seniory
 • Systémové řešení sociálního bydlení ve městě
 • Podporu dobrovolným aktivitám a dobročinnosti, včetně spolupráce s MŠ a ZŠ
 • Dobudování dětských hřišť o prvky a vyžití starší generace
 • Aktivizaci seniorů za účelem spokojeného stáří
 • Rozšíření spolupráce s kluby zdravotně postižených a chráněnými dílnami
 • Užší spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati
 • Zvýšení počtu míst v mateřských školách a podporu dětských skupin a mikrojeslí
 • Vytváření kvalitních a dostupných podmínek pro mimoškolní aktivity žáků a mládeže
 • Pro děti s bydlištěm ve městě aktivity DDM zdarma
 • Rozšíření terénních sociálních služeb organizací zřízené městem a zavedení dispečinku těchto služeb
 • Zajištění kvalitních a dostupných zdravotních služeb
 • Bezplatné poradenství při zajišťování výměny bytů a podporu těchto výměn v rámci městského bytového fondu
 • Vybudování Domácího hospice na území města
 • Zvýšenou a stálou podporu nositelům místní kultury (Klub kultury, Městská kina, Slovácké divadlo, knihovna BBB,místní kulturní zařízen)
 • Uchování a rozvoj lidové a umělecké tradice Moravského Slovácka
 • Vytvoření efektivních ekonomických podmínek a zajištění vyvážené kulturní nabídky pro zachování a rozvoj těch kulturních aktivit, které činí dobré jméno našemu městu, např. Slavnosti vína a otevřených památek, Letní filmová škola, mezinárodní Festival lidových hudebních nástrojů, mezinárodní festival Týká se to také tebe, příhraniční kulturní spolupráce ve Starém Hrozenkově a na Javořině
 • Rozšíření prostor pro Muzeum historie města
 • Vytváření rovnocenných podmínek pro všechny sportovní oddíly a organizace, jak z hlediska využívání sportovišť města, tak i z hlediska finanční podpory
 • Co největší využívání sportovních zařízení pro nejširší veřejnost, například dostupným nájemným školních tělocvičen a otevřených sportovišť, modernizací venkovních sportovišť a plácků na sídlištích s volným přístupem veřejnosti
 • Vybudování nové moderní multifunkční sportovní haly pro zázemí sportovních oddílů
 • Širší sportovní vyžití pro dívky, ženy a seniory
 • Pokračování projektu Zdravé město s podporou Evropského týdne mobility, Dne Země, Dne zdraví i místní Agendy 21

 

Pro náš společný domov

Sociální demokracie byla od svých počátků vždy hnutím a stranou lidí práce, prosazující a obhajující oprávněné zájmy svých spoluobčanů. Trváme na férových podmínkách pro všechny občany, zasadíme se o zachování a rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb. Jsme přesvědčeni, že veškerá politická rozhodování by měla být prováděna co nejblíže občanům, v jejich zájmu a především s jejich aktivní pomocí. Chceme zlepšit každodenní život občanů Uherského Hradiště.

Nezbytným předpokladem demokratizace společnosti je existence profesionální, odborné i morálně zdatné státní a veřejné správy, která je neustále otevřená kontrole veřejnosti. Říkáme velmi nahlas, že je nutné šetřit na provozu městského úřadu a naopak nešetřit na občanech města.

Pokusíme se vytvořit nový systém kontroly veřejných zakázek a spustíme funkční systém boje proti korupčnímu chování. Zprůhledníme přístup veřejnosti k rozpočtu města, k veřejným zakázkám a městským grantům. Posílíme kontrolu města v příspěvkových a obchodních organizacích zřizovaných městem.

ČSSD nabízí svůj komunální volební program ke spolupráci a k dialogu se všemi občany, profesními, zájmovými organizacemi a spolky i podnikatelskou veřejností. Je čas na změnu a volby jsou příležitostí jak tuto změnu na městské radnici v Uherském Hradišti provést. Děkujeme za Vaši podporu. 1 je tu pro Vás.