Loajalita nade vše kromě cti

Jak může město ovlivnit opuštěný areál nemocnice a jaké navrhujeme jeho využití

Město může svým územním a regulačním plánem usměrnit využití uvolněného areálu nemocnice, protože pozemky nejsou v majetku města, ale Zlínského kraje. Naskýtá se možnost bytové výstavby, ale ne pouze developery, ale i městem či využít možnosti družstevní výstavby.

Je třeba dořešit dopravní napojení, aby se budoucí výstavba nestala další dopravní zátěží města. Nejen napojení na ulici Průmyslovou a obchvat města, ale je třeba vybudovat i propojení pod železniční tratí pro pěší a pro cyklisty. V budoucím areálu bude třeba vybudovat potřebnou infrastrukturu, včetně občanské vybavenosti, MHD, dostatek parkovacích ploch a zejména je třeba udržet plochy zeleně.

Určitě je třeba vybudovat nový park s dětským hřištěm, MŠ a mikro jesle, ale i kamenný hospic a penzion pro seniory. V poslední době se mi zdá, že Uherskému Hradišti schází mezigenerační solidarita, tolik potřebná pro soudržnost města. Velmi bych proto uvítal zbudování komunitního centra pro rodiny s dětmi a pro seniory. Vždyť přenášení zkušeností i posilování potřebnosti samotných občanů je důležitým prvkem každé společnosti.

K těmto všem záměrům je třeba aktivního přístupu města a nákup či směna pozemků od Zlínského kraje. Na tom je třeba začít pracovat okamžitě, tak jako pracovat na regulačním plánu dané lokality.

Z pohledu urbanistického by se nová zástavba neměla stát nějakým dalším sídlištěm, ale měla být hodnotným celkem města. Proto ten náš důraz na občanskou vybavenost a životní prostředí. Proto chceme co největší provázanost s ostatními částmi města i s jeho občany.