Loajalita nade vše kromě cti

1 pro Vás : Pro náš společný domov

Pro náš společný domov

Uherské Hradiště je historickým, hospodářským a společenským centrem Moravského Slovácka a jako občané jsme na něj právem hrdí. Proto chceme, aby bylo naším společným domovem. A pokud se podíváme na stav věcí veřejných objektivně, pak musíme přiznat, že ne se vším můžeme být spokojeni. To nakonec kriticky ukázalo srovnání 206 měst ČR, která byla hodnocena co do kvality života. A v tomto hodnocení se Uherské Hradiště umístilo na nelichotivém 143. místě. Tento stav je třeba ve spolupráci s veřejností změnit.

Současné vedení města málo dbá na své občany, aktivně neřeší snižování počtu a stárnutí obyvatel města. Nedostatek cenově dostupných bytů, odmítání městské bytové výstavby, stagnace veřejných služeb a zhoršování stavu životního prostředí a dopravy, jsou stěžejními problémy Uherského Hradiště. Přitom každý občan města přináší 11 206 Kč ročně do městského rozpočtu. A opravdu nelze pochopit každoroční nízké čerpání plánovaných investic, nemluvě o jejich prioritách.

Proto chceme finančně motivovat spoluobčany k trvalému pobytu, hodláme podpořit výstavbu městských bytů pro mladé i seniory. Podpoříme MHD namísto individuální dopravy a konečně vyřešíme problém s nedostatkem parkovacích míst. Je třeba uvažovat koncepčně a strategické plánování má sloužit rozvoji města a především oprávněným potřebám jeho obyvatel. Je třeba pečovat o majetek města s péčí řádného hospodáře a neodkládat nutné opravy či dokonce rezignovat na pronájmy. Město tak ztrácí potřebné finanční zdroje pro zlepšení kvality a dostupnosti veřejných služeb pro své občany. Pokud získáme důvěru Vás spoluobčanů, pak zlepšení každodenního života poznáte velmi rychle. Například zlepšeným úklidem veřejných prostor či zvýšenou péčí o zeleň a vodní toky ve městě

1 pro Vás